Népi kör

2013. szeptember 17.
A két világháború közötti Magyarország –
Társadalomtörténet I.

moderátor: Éber Márk és Gagyi Ágnes

 • ifj. Leopold Lajos ([1917] 2009): Színlelt kapitalizmus.
  In: Magyarország társadalomtörténete I. A reformkortól
  az első világháborúig: Szöveggyűjtemény. 1. kötet.
  Szerk. Kövér György. Nemzeti Tankönyvkiadó. 11–29.
 • Gerschenkron, Alexander (1984): A gazdasági elmaradottság – történelmi távlatból. In: uő.: A gazdasági elmaradottság történelmi távlatból. Gondolat. 35–67.
 • Berend T. Iván et al. (1976): A súlyos gazdasági helyzet.
  In: uők.: Magyarország története 8. 1918–1945. Akadémiai Kiadó. 435–440.
 • Berend T. Iván et al. (1976): Az önálló államiság következményei az ellenforradalmi rendszerben. A hatalom birtokosai és a kormányzati rendszer. In: uők.: Magyarország története 8. 1918–1945. Akadémiai Kiadó. 470–483.
 • Berend T. Iván et al. (1976): Gazdasági stabilizáció és fejlődés a 20-as években. A gazdasági szanálás politikai összefüggései. In: uők.: Magyarország története 8. 1918–1945. Akadémiai Kiadó. 488–519.

2013. szeptember 24.
A két világháború közötti Magyarország –
Társadalomtörténet II.

moderátor: Éber Márk és Gagyi Ágnes

 • Berend T. Iván et al. (1976): A magyar társadalom a két világháború között. In: uők.: Magyarország története 8. 1918–1945. Akadémiai Kiadó. 765–802.
 • Berend T. Iván et al. (1976): A népi mozgalom, „harmadik út”. In: uők.: Magyarország története 8. 1918–1945. Budapest: Akadémiai Kiadó. 839–846.

2013. október 1.
A két világháború közötti Magyarország – Gazdaságtörténet
moderátor: Gerőcs Tamás és Pinkasz András

 • Berend T. Iván et al. (1976): A gazdasági stabilizáció és fejlődés a 20-as években. In: uők.: Magyarország története 8. 1918–1945. Akadémiai Kiadó. 488–509.
 • Berend T. Iván et al. (1976): Bethlen döntőbírói szerepe
  az agrár–merkantil ellentétben. In: uők.: Magyarország története 8. 1918–1945. Akadémiai Kiadó. 550–556.
 • Kaposi Zoltán (1998): A XX. század gazdaságtörténete I. 1918–1945. Dialóg Campus Kiadó.
  Ebből “A világgazdasági válság és magyarországi hatásai (1929–1933)”; A gazdaság reorganizálódása a harmincas évek második felében” 112–121.

2013. október 8.
Népi írók  Másodlagos irodalom
moderátor: Éber Márk és Varga Bálint

 • Papp István (2011): A magyar népi mozgalom története, 1920–1990. Jaffa.
 • Gyurgyák János (2007): Ezzé lett magyar hazátok: A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Osiris.
 • Bognár Bulcsu (2010): Versengő harmadik utasok:
  Németh László és Erdei Ferenc társadalomértelmezéséről és politikai programjáról. In: Szociológiai Szemle, 20 (4): 109–129.
 • Bognár Bulcsu (2011): A szárszói viadal: Erdei Ferenc és Németh László vitájának gazdasági és politikai vonatkozásai. In: Valóság, 54 (12): 1–13.

2013. október 15.
Népi írók  A mozgalom és a Nékosz
moderátor: Jelinek Csaba, Kovai Melinda és Szépe András

 • Borbándi Gyula ([1983] 1989): A magyar népi mozgalom:
  A harmadik reformnemzedék.
  Püski.
 • Pataki Ferenc (2005): Nékosz-legenda. Osiris.
 • (Papp István (2008): A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig: Népi tehetségek gondozása vagy tudatos elitnevelési kísérlet? Napvilág.)

2013. október 22.
Filmvetítés: A tanítványok (1985) r.: Bereményi Géza

2013. október 29.
Parasztpárt programja és Szárszó
moderátor: Éber Márk, Pinkasz András és Vigvári András

 • A Nemzeti Parasztpárt programjai (1939, 1945, 1947)
  In: Magyarországi pártprogramok 1919‒1944. Szerk.: Gergely Jenő, Glatz Ferenc, Pölöskei Ferenc. ELTE Eötvös Kiadó, 2003. 438‒441.
  In: Magyarországi pártprogramok 1944‒1988. Szerk.: Balogh Sándor, Izsák Lajos. ELTE Eötvös Kiadó, 2004. 54‒64 és 119‒136.
 • Erdei Ferenc ([1943] 1980): A magyar társadalom. In uő.:
  A magyar társadalomról. Akadémiai Kiadó. 347–372.
 • Németh László ([1943] 1993): Németh László előadása. In: Szárszó: Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-Tábor előadás és megbeszéléssorozata. Püski. 39–52.

2013. november 5.
A két világháború közötti Magyarország – Szociálpolitika
Erdélyi Fiatalok
moderátor: Vigvári András
meghívott vendég: Gagyi József

 • Egresi Katalin (2008): Szociálpolitika Magyarországon: Nézetek, programok és törvények 1919‒1939. Napvilág. (Különös tekintettel “Mezőgazdaság és szociálpolitika”: 325‒357)
 • Venczel József (1970): Dimitrie Gusti és az erdélyi magyar falukutatók. In: Korunk, No. 6: 821‒825. Letölthető: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00396/pdf/Korunk_EPA00458_1970_06_821-825.pdf

2013. november 12.
Szociográfiák 1. ‒ Kovács Imre és a népi ellenállás
moderátor: Pinkasz András és Pulay Gergely

 • Kovács Imre ([1937] 1989): A néma forradalom.
  Cserépfalvi ‒ Gondolat ‒ Tevan.
 • Wolf, Eric R. (2001): Peasants and Revolution.
  In: uő: Pathways of Power: Building an Anthropology of
  the Modern World.
  University of California Press. 230‒240.

2013. november 19.
Szociográfiák 2. ‒ Illyés Gyula és Németh László
moderátor: Deme János és Szarvas Márton

 • Illyés Gyula (1933): Pusztulás. Interneten: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00562/17577.htm (Letöltve: 2013. november 18.).
 • Németh László ([1933] 1992): A minőség forradalma.
  In: uő: A minőség forradalma: Kisebbségben: Politikai és irodalmi tanulmányok, beszédek, vitairatok. 1. kötet. Püski. 51‒53.
 • Németh László ([1942] 1992): Fantomok ellen
  (A “Kisebbségben” védelme). In: uő: A minőség forradalma: Kisebbségben: Politikai és irodalmi tanulmányok, beszédek, vitairatok. 2. kötet. Püski. 911‒923.

2013. november 26.
Agrárszocializmus
moderátor: Dan Cirjan

 • Eellend, Johan (2008): Agrarianism and Modernization in Inter-War Eastern Europe. In: Societal change and ideological formation among the rural population of the Baltic area 1880-1939. Szerk.: Wawrzeniuk, Piotr. Södertörns högskola. 35‒56.
 • Bell, John D. (1996): Populism and Pragmatism: The BANU in Bulgarian Politics. In: Populism, Racism, and Society in Eastern Europe: Populism in Eastern Europe: Racism, Nationalism, and Society. Szerk.: Held, Joseph. East European Monographs. 21‒61.
 • Love, Joseph LeRoy (1996): From Liberalism to the Marxist‒Populist Debate. In: uő.: Crafting the Third World: Theorizing Underdevelopment in Rumania and Brazil. Stanford University Press. 25‒36.

2013. december 3.
Szociográfiák 3.  Szabó Zoltán és Féja Géza
moderátor: Ivanics Zsófia és Pósfai Zsuzsa

 • Szabó Zoltán (1937): Cifra nyomorúság: A Cserhát, Mátra, Bükk földje és népe. Cserépfalvi.
  Részletek: Föld és nép: 2628; Agrárproletárok: 4147; Paraszttársadalom alakulása: 7476.
 • Féja Géza (1937): Viharsarok: Az alsó Tiszavidék földje és népe. Athenaeum.
  Részlet: A táj mai társadalma: 3255.

2013. december 10.
Szociográfiák 4. Erdei Ferenc
moderátor: Éber Márk és Gagyi Ágnes

 • Erdei Ferenc (2010): A történelmi népi társadalom
  (IV. A paraszttársadalom). In: Szociológia Szemle, 20 (4): 1242.
 • Erdei Ferenc ([1938] 1973): Parasztok. Akadémiai Kiadó.
  Részletek: Parasztok: 89165; Akik parasztországot akarnak: 206210.

2013. december 17.
Szociográfiák 5.  ErdeiMendöl-vita és a kemsei kutatás
moderátor: Gyimesi Zoltán és Vigvári András

 • Erdei Ferenc (1941): A tanyás települések földrajzi szemlélete.
  In: Földrajzi Közlemények, 69: 103113.
 • Mendöl Tibor (1941): Megjegyzések Erdei Ferenc “A tanyás települések földrajzi szemlélete” c. cikkéhez.
  In: Földrajzi Közlemények, 69: 113115.
 • Pro Christo Diákok Háza Falukutató Munkaközössége (1936): Elsüllyedt falu a Dunántúlon: Kemse község élete.
  Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet Rt.
  Részlet: Kemse gazdasági élete: 131153.